40.7787°N, 113.8532°W
       
     
40.7787°N, 113.8532°W
       
     
40.7787°N, 113.8532°W
       
     
40.7787°N, 113.8532°W
       
     
46.8523°N, 121.7603°W
       
     
46.8523°N, 121.7603°W
       
     
29.119427°N, 81.351454°W
       
     
29.119427°N, 81.351454°W
       
     
29.119427°N, 81.351454°W
       
     
29.119427°N, 81.351454°W
       
     
46.8523°N, 121.7603°W
       
     
40.7787°N, 113.8532°W
       
     
29.119427°N, 81.351454°W
       
     
46.8523°N, 121.7603°W
       
     
29.119427°N, 81.351454°W
       
     
29.119427°N, 81.351454°W
       
     
46.8523°N, 121.7603°W
       
     
40.7787°N, 113.8532°W
       
     
40.7787°N, 113.8532°W
       
     
46.8523°N, 121.7603°W
       
     
29.119427°N, 81.351454°W
       
     
40.7787°N, 113.8532°W
       
     
40.7787°N, 113.8532°W

blown glass, liquid, and powder coated brass

40.7787°N, 113.8532°W
       
     
40.7787°N, 113.8532°W

blown glass, liquid, and powder coated brass

40.7787°N, 113.8532°W
       
     
40.7787°N, 113.8532°W

powder coated brass (detail)

40.7787°N, 113.8532°W
       
     
40.7787°N, 113.8532°W

brick, sculpted glass, and powder coated brass

46.8523°N, 121.7603°W
       
     
46.8523°N, 121.7603°W

blown glass, moss, and powder coated brass

46.8523°N, 121.7603°W
       
     
46.8523°N, 121.7603°W

blown glass, moss, and powder coated brass

29.119427°N, 81.351454°W
       
     
29.119427°N, 81.351454°W

blown glass, moss, and powder coated brass

29.119427°N, 81.351454°W
       
     
29.119427°N, 81.351454°W

blown glass, moss, and powder coated brass

29.119427°N, 81.351454°W
       
     
29.119427°N, 81.351454°W

blown glass, moss, and powder coated brass

29.119427°N, 81.351454°W
       
     
29.119427°N, 81.351454°W

powder coated brass (detail)

46.8523°N, 121.7603°W
       
     
46.8523°N, 121.7603°W

blown glass, moss, and powder coated brass

40.7787°N, 113.8532°W
       
     
40.7787°N, 113.8532°W

blown glass, salt, and powder coated brass

29.119427°N, 81.351454°W
       
     
29.119427°N, 81.351454°W

blown glass, moss, and powder coated brass

46.8523°N, 121.7603°W
       
     
46.8523°N, 121.7603°W

blown glass, moss, and powder coated brass

29.119427°N, 81.351454°W
       
     
29.119427°N, 81.351454°W

blown glass, moss, and powder coated brass

29.119427°N, 81.351454°W
       
     
29.119427°N, 81.351454°W

blown glass, moss, and powder coated brass

46.8523°N, 121.7603°W
       
     
46.8523°N, 121.7603°W

blown glass, moss, and powder coated brass

40.7787°N, 113.8532°W
       
     
40.7787°N, 113.8532°W

blown glass, liquid, sand, and powder coated brass

40.7787°N, 113.8532°W
       
     
40.7787°N, 113.8532°W

blown glass, liquid, sand, and powder coated brass

46.8523°N, 121.7603°W
       
     
46.8523°N, 121.7603°W

blown glass, moss, and powder coated brass

29.119427°N, 81.351454°W
       
     
29.119427°N, 81.351454°W

blown glass, moss, and powder coated brass